Skoči na vsebino

Projekti

Projekt Spodbujanje skupnega življenja v Dolini Soče

Projekt se izvaja v urbanih območjih LAS Dolina Soče s ciljem spodbujanja razvoja teh območij in sodelovanja med njimi ter posameznimi deležniki.

Projekt: Spodbujanje skupnega življenja v dolini Soče
Vodilni partner: LAS Dolina Soče
Projektni partnerji: Občina Kobarid, KOBARIŠKI MUZEJ d.o.o., USTANOVA ''FUNDACIJA POTI MIRU V POSOČJU'', Občina Kanal ob Soči, DRUŠTVO OD OVCE DO IZDELKA, KARPIS, gostinstvo in turizem, d.o.o.
Trajanje projekta: julij 2020–september 2021
Projektno območje: območje LAS Dolina Soče (naselja: Bovec, Breginj, Deskle, Kanal, Kobarid, Tolmin)
Skupna vrednost: 56.293,29 EUR
Upravičeni stroški: 49.040,22 EUR
Zaprošena vrednost: 39.231,54 EUR
Zaprošen % sofinanciranja 80 %

Opis

Projekt se izvaja v urbanih območjih LAS Dolina Soče s ciljem spodbujanja razvoja teh območij in sodelovanja med njimi ter posameznimi deležniki.

Projekt se osredotoča na zagotavljanje pogojev za izvajanje osnovnih storitev na podeželju, ki so bistvenega pomena za preprečevanje negativnih demografskih trendov in pogojujejo dvig kakovosti življenja za prebivalce. Spodbuja in nadgrajuje lokalne dogodke, kjer se posamezne dejavnosti lahko predstavljajo in promovirajo.

Bogata kulturno-etnološka dediščina območja LAS Dolina Soče z izvedbo projekta še dodatno spodbuja razvoj s turizmom povezanih dejavnosti, prav tako pa omogoča tudi številne priložnosti udejstvovanja v skupnosti, kar je še zlasti dobrodošlo z vidika vključevanja ranljivih skupin (starejši, mladi in ženske na podeželju).

Cilji

Glavni cilj projekta:

 • novo urejena javna površina in obnovljen dimnik v vaškem jedru,
 • nabava opreme: solarne klopi, hladilna vitrina in igralo,
 • organizacija treh dogodkov,
 • nova zloženka »Kulturna pot po Kanalu«, brošura in priloga tiskanega medija.

Aktivnosti

1) Vodenje in koordiniranje projekta

 • Vodenje in koordiniranje projekta
 • Nabava svinčnikov "Dolina Soče"

2) Spodbujanje skupnega/družbenega življenja

 • Izdelava betonskega zida iz kamna v na robu parkirišča v Breginju
 • Rekonstrukcija dimnika vaškega jedra Breginj
 • Nabava in postavitev solarnih klopi
 • Izdelava zgibanke »Kulturna pot po Kanali
 • Nabava in postavitev hladilne vitrine
 • Nabava in postavitev igrala

3) Obeležje 30 + 20

 • Izvedba Koncerta miru
 • Izvedba dvodnevnega dogodka (Slavnostna akademije, Dan Kobariškega muzeja in tradicionalna slovesnost pri italijanski kostnici)
 • Izdelava knjige, zbornika »30 let spomina ohranjanja dediščine Soške fronte«

Rezultati

 • Izboljšana konkurenčnost
 • Vzpostavljeno partnerstvo
 • Nove dejavnosti za ranljive skupine.
 • Vključene ranljive skupine: mladi in starejši.
 • Obnovljen dimnik v starem vaškem jedru Breginj in pridobljena novo urejena javna površina.
 • Izdelana zloženke »Kulturna pot po Kanalu«, brošura in priloga.
 • Izvedeni dogodki na temo 1. svetovne vojne.
 • Nabavljena oprema: solarne klopi, hladilna vitrina in igralo

Koristi za območje

Koristi za območje so predvsem v razvoju boljših življenjskih pogojev za prebivalce in obiskovalce v urbanih naseljih doline Soče. Z investicijo, nabavo osnovnih sredstev, organizacijo dogodkov in izdajo zloženke / publikacije / časopisne priloge se bo izboljšalo skupno / družbeno življenje območja, socialna vključenost ranljivih skupin ter medgeneracijsko povezovanje, ohranjalo in promoviralo kulturno dediščino območja.

Evropski strukturni in investicijski skladi
LAS Dolina Soče

Projekt Podeželje in dediščina v Dolini Soče

V sklopu razvoja podeželja v dolini Soče razvijamo dejavnosti, povezane z razvojem kmetijstva, dediščine in turizma – vse z enim osnovnim namenom, ki vedno pritiče k nadaljnjemu razvoju doline in seveda posledično za dobrobit njenih prebivalcev.

Projekt: Podeželje in dediščina v dolini Soče
Kratica: PODEŽELJE IN DEDIŠČINA
Vodilni partner: LAS Dolina Soče
Projektni partnerji: Planinsko društvo Kobarid, Tolminski muzej, Kobariški muzej d.o.o., Občina Kanal ob Soči, Društvo rejcev drobnice Bovške, Občina Tolmin, Kulturno tehnično turistično društvo Baška dediščina, Posoški razvojni center, Mlekarna Planika predelava mleka d.o.o. Kobarid
Trajanje projekta: julij 2020–oktober 2021
Projektno območje: Območje LAS Dolina Soče (občine Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid, Tolmin)
Skupna vrednost: 171.540,13 €
Upravičeni stroški: 146.220,66 €
Zaprošena vrednost: 124.287,57 €
Zaprošen % sofinanciranja 85 %


Vsebina

V sklopu razvoja podeželja v dolini Soče razvijamo dejavnosti, povezane z razvojem kmetijstva, dediščine in turizma – vse z enim osnovnim namenom, ki vedno pritiče k nadaljnjemu razvoju doline in seveda posledično za dobrobit njenih prebivalcev. Za ta projekt lahko rečemo, da je skupek razvojnih, pilotnih in turističnih dejavnosti, s katerimi projektni partnerji zasledujemo cilje, ki smo si jih zastavili v lokalni strategiji. Projekt zasleduje trajnostno upravljanje, ohranjanje in promocijo kulturne ter naravne dediščine.

Povezovanje partnerjev omogoča lažje izvajanje razvojnih projektov, ustvarja nova poznanstva in širi poslovne možnosti ter izvajalce povezuje k enotnemu in inovativnemu pristopu oblikovanja turističnih in drugih produktov. Z namenom ustvarjanja dodane vrednosti se na tak način povezujejo različne interesne skupine. Na primer: z ureditvijo kuhinje v koči na planini Kuhinja in z ureditvijo tržnice ustvarjamo nova poznanstva in gradimo možnosti sodelovanja pri dobavi lokalnih sestavin za kočo. Povezujemo kmetijstvo, turizem in dediščino. Z nadgradnjo tematske poti Na svoji zemlji (slovenska filmska dediščina) bomo trajnostno umestili kulturno in tehniško dediščino v okolje ter jo povezali s tamkajšnjim turističnim ponudnikom itd.

Ciljne skupine so: • pohodniki (koča na planini Kuhinja, tematska pot), • otroci, mladi (mladinski tabor v koči na planini Kuhinja), • turisti in obiskovalci (obiskovalci doline Soče, muzejev), • lokalno prebivalstvo, • pridelovalci lokalne hrane, kmetje (urejena tržnica, uporaba travniške sejalnice).

Cilji

Glavni cilj projekta je mreženje partnerjev različnih branž, in sicer z namenom ustvarjanja dodane vrednosti za območje:

 • urejena kuhinja koče na planini Kuhinja,
 • nov predstavitveni film Tolminskega muzeja,
 • dva 3D modela in dva holograma muzejskih predmetov,
 • avdio-vizualne predstavitve dediščine Soške fronte (trije sklopi),
 • video produkcija na temo pašništva,
 • predstavitveni film občine Kanal ob Soči,
 • zemljevid kolesarskih in pohodniških poti na Kanalskem,
 • nabavljena travniška sejalnica za direktno setev travinja,
 • nadgrajena tematska pot Na svoji zemlji,
 • pridobljena projektna dokumentacija za ureditev tržnice v Tolminu.

Aktivnosti

1) Koordinacija in vodenje operacije (LAS Dolina Soče)

 • Koordinacija in vodenje operacije

2) Ureditev okolice in nakup kuhinje ter opreme v koči na Planini Kuhinja Krn (Planinsko društvo Kobarid)

 • Izdelava, dobava in montaža kuhinjske opreme
 • Nabava opreme: parno konvekcijski aparat, pomivalni stroj, ventilator, lovilec maščob, točilni pult, žetoni tuš, kamin, globinski sesalec
 • Nabava gospodinjskih aparatov: pralni stroj, sušilni stroj, mikrovalovna, rezalnik, aparat za kavo
 • Ureditev kolesarnice
 • Izvedba mladinskih taborov

3) Izdelava filma, 3D modelov in hologramov (Tolminski muzej)

 • 3D modela muzejskih predmetov
 • Holograma muzejskih predmetov
 • Filmi

4) Izdelava avdio vizualne predstavitve dediščine Soške fronte (Kobariški muzej d.o.o.)

 • Sklop vizualnih predstavitev (filmov)

5) Izdelava filma in zemljevida v občini Kanal ob Soči (Občina Kanal ob Soči)

 • Izdelava zemljevida kolesarskih in pohodniških poti
 • Film

6) Travniške sejalnice (Društvo rejcev drobnice Bovške in Posoški razvojni center)

 • Nakup travniške sejalnice
 • Izobraževalne delavnice namenjene izboljšanju kakovosti tal na Bovškem
 • Nabave semen za poskuse
 • Stroški dela na projektnih aktivnostih

7)  Nadgradnja Tematske poti Na svoji zemlji (Občina Tolmin)

 • Izdelava novih smerokazov in informacijskih tabel
 • Izdelava promocijskih materialov (zgibanka, letak, magnet, roll up, pohodna knjižica za žige, žigi)
 • Nabava tehnične podpore za interpretacijo in promocijo tematske poti (predvajalnik »blue ray«, zvočnik z mikroni in stojalom, projekcijsko platno, stojalo za TV, televizija TV LED)
 • Izdelava DIIP
 • Izvajane aktivnosti nadgradnje tematske poti

8) Tržnica Tolmin (Občina Tolmin)

 • Izdelava projektne dokumentacije IDZ, DGD in PZI za ureditev tržnice v Tolminu

9) Izdelava video predstavitve kulturne dediščine  pašništva v Posočju (Mlekarna Planika d.o.o.)

 • Video produkcija »Kulturna dediščina-pašništvo v Posočju«

Rezultati

 • Vzpostavljeno partnerstvo med partnerji – sodelovanje gospodarskega, javnega in zasebnega sektorja s ciljem izboljšanja okolja in dediščine ter posredno iskanje sinergij z namenom ustvarjanja novih delovnih mest.
 • Izdelan film Tolminskega muzeja s prikazom dela Tolminskega muzeja in predstavitvijo najpomembnejših predmetov iz njegovih zbirk,
 • Dva 3D modela in dva holograma dveh muzejskih predmetov,
 • Dokumentarni film in sklopi avdio vizualnih predstavitev Soške fronte,
 • Video produkcijo kulturne dediščine pašništva v Posočju,
 • Predstavitveni film občine Kanal ob Soči, ki se bo uporabljal za predstavitev občine.
 • Nadgrajeno tematsko pot Na svoji zemlji
 • Opremljeno kočo na planini Kuhinja z novo kuhinjsko opremo
 • Prikaz odgovorne rabe travniških in pašniških površin (nabavljena travniška sejalnica, monitoring s poskusi zasaditve)
 • Vključevanje ranljivih skupin: otrok in mladostnikov (izobraževalni oziroma mladinski tabori)
 • Ohranjanje starih predmetov in promocija lokalne tradicije (posnet film na temo snovne dediščine)

Koristi za območje

Rezultati projekta imajo velik doprinos k razvoju trajnostnega turizma, pospeševanja trženja, dviga prepoznavnosti lokalnih pridelkov in izdelkov itd. Projektne dejavnosti so naravne tako, da vzpostavljajo partnerstva iz različnih branž, in sicer z namenom učinka na razvoj aktivnosti podeželja. Z izobraževanji pa se znanje prenaša na nove generacije, ob tem pa se povečuje tudi medgeneracijsko druženje in ozaveščanje o trajnostnem razvoju.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja: